V neděli 10. ledna 2010 se ve sboru Církve bratrské v pražské Soukenické ulici konalo slavnostní shromáždění, během kterého byl do funkce "staronového" kazatele sboru uveden ThDr. Pavel Černý, bývalý dlouholetý Předseda Ekumenické rady církví v ČR.
Foto: Pavel Černý, archiv ERC
Na místo kazatele sboru se P. Černý vrací po 16 letech, během kterých působil mimo jiné jako Předseda Církve bratrské a také se hojně angažoval právě na poli ekumenickém.
Slavnostní shromáždění uvítal Předseda CB Ing. Daniel Fajfr krátce po 14. hodině. Lidé ve zcela zaplněném sále modlitebny CB v Soukenické ulici společně zazpívali píseň č. 32 “Oslavuj Pána vší slávy” z Křesťanského kancionálu a vyslechli biblické čtení, nejprve ze starozákonní knihy proroka Izaiáše 6, 1 - 8 a poté z Nového zákona, z Janova evangelia 17, 18 - 23. Pěvecký kroužek místního sboru zazpíval písně “Confitemini Domino” a
“Gloria Patri”.
Daniel Fajfr ve své promluvě hned v úvodu rozesmál přítomné, když v biblickém duchu přirovnal návrat bratra kazatele Černého do sboru k chlebu, který člověk pouští po vodě, aby se s ním po mnoha letech shledal. Ovšem ani návrat P. Černého na Soukenickou není oním pomyslným druhým vstupem do stejné řeky. Časy se změnily, sbor je nový, někteří
lidé odešli a jiní přišli, situace je jiná. Nezměnilo se ovšem poslání kazatele a církve, které zůstává stejné bez ohledu na čas. “Církev není sama sobě účelem, ale je tu pro svět”, citoval D. Fajfr profesora Pavla Filipiho, který byl osobně přítomen mezi hosty. Proto je potřeba těch, kteří na otázku “Koho pošlu, kdo půjde?” odpovědí činem, tak, jak to před lety udělal i Pavel Černý, když coby student Přírodovědecké fakulty prožil obrácení a vstoupil do služeb církve.
Před samotnou instalací P. Černého přítomní zazpívali píseň č. 378 “Bože uděl požehnání” a vyslechli další dvě písně pěveckého kroužku, “Laudate omnes gentes” a “Každý den Pán mi sílu dává”. Pavel Černý poté složil slib a přijal požehnání od kazatelů pražského seniorátu Církve bratrské. Následovalo přivítání hostů z různých církví, zazněly
pozdravy a přání od mnoha osobností české ekumeny, osobní pozdravy přednesli např. prof. Pavel Filipi, emeritní děkan ETF UK, Bronislav Kaleta, kazatel sboru CB v Praze 3 Žižkově, synodní senior ČCE a Předseda ERC v ČR Joel Ruml a mnozí další.
V závěru slavnostního shromáždění dostal slovo i nově uvedený kazatel P. Černý, který vyjádřil poděkování za slova podpory a za důvěru a vyslovil díky i za velmi přátelské a vroucí vztahy v české ekumeně, které zdaleka nejsou samozřejmé a běžné i jinde v Evropě. Společný zpěv písně č. 513 “Svou milostí rač býti vždy s námi”, Modlitba Páně a
požehnání přítomným - tím skončilo toto slavnostní shromáždění. Kdo nespěchal domů, mohl ještě ve sborové místnosti zůstat na malé pohoštění.
Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice a tisková mluvčí ERC v ČR