7.12. 2011 uspořádala vysoká škola CEVRO Institut konferenci na téma Vypořádání historického majetku církví: poslední dějství?
Na konferenci, která se konala týden před jednáním vlády o návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, vystoupili představitelé a reprezentanti zákona, církví, Ministerstva kultury a politické a akademické sféry.V první části konference ústavní soudkyně Ivana Janů podrobně seznámila přítomné s klíčovými rozhodnutími Ústavního soudu a jejich chronologií ve věci církevních restitucí, resp. legitimního očekávání církevních právnických osob. Ve svém příspěvku se také zabývala výběrem právních závěrů dvou výroků klíčového nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/07 ze dne 1. 7. 2010: 

I.) "Návrh na zrušení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku se zamítá" [1] a


II.) "Dlouhodobá nečinnost Parlamentu České republiky spočívající v nepřijetí zvláštního právního předpisu, který by vypořádal historický majetek církví a náboženských společností, je protiústavní a porušuje čl. 1 Ústavy České republiky, čl. 11 odst. 1 a 4, čl. 15 odst. 1 a čl. 16 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod." [1], u kterého čtyři soudci uplatnili odlišné stanovisko.


Ivana Janů také informovala, že vzhledem k tomu, že stát do konce srpna 2011 nepřijal zákon ve věci církevních restitucí, mají soudy od této doby povinnost přijímat žaloby církevních právnických osob týkající se církevních restitucí a také "povinnost rozhodovat o žalobách podle obecných právních principů, aby protiústavní absenci zákona překlenuly, a naopak nesmí odmítnou rozhodovat o základních právech s odkazem na neexistenci zákona." [1] Současně upozornila, že rozhodování jednotlivými soudy není vhodné, ale pokud by stát nekonal, tak jedině možné.Ředitelka odboru církví Ministerstva kultury Pavla Bendová upozornila na skutečnost, že Dočasná komise pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi, kterou zřídila Poslanecká sněmovna, vzala v roce 2008 na vědomí propočet společnosti Ernst & Young a Vysoké školy ekonomické, podle kterého saldo výnosů a výdajů týkajících se zabaveného církevního majetku v letech 1948 - 2007 je přibližně 168 miliard Kč ve prospěch státu.Českou biskupskou konferenci zastupoval její Generální sekretář Tomáš Holub, který ocenil spolupráci s Federací židovských obcí i Ekumenickou radou církví v ČR při vyjednávání se státem. Tomáš Holub vyjádřil, že ČBK chce po majetkovém narovnání usilovat o kooperativní model církví a státu. Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví v ČR, informoval o tom, že stát počítal objem prostředků, který by měl být církvím vrácen. Vyjádřil také obavu, že pokud stát nepřijme návrh z roku 2011, že jednou církvím nebude vráceno nic. Současně sdělil, že církve očekávají, že stát řekne, co stát od církví očekává. Joel Ruml také vyzval média, aby byla aktivnější v přístupu k církvím a informovala o pohledu církví ohledně vývoje vypořádání historického majetku církví. Tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus se s přítomnými podělil o zkušenosti při navrácení menší části objektů Federaci židovských obcí, v rámci kterého byly vráceny synagogy a hřbitovy, tedy ekonomicky ztrátové objekty.Druhá část konference byla věnována některým specifikům vypořádání historického majetku církví. Petr Jäger, asistent Ústavní soudkyně, v ní označil referendum ve věci církevních restitucí za neústavní zasahování do práv. Diskuze probíhala také ohledně komplikací spojených s výčtovou metodou při vracení církevních majetků. Karel Štícha, ekonom arcibiskupství pražského, uvedl, že vracení majetku za použití výčtové metody by bylo těžké, neboť by znamenalo vytvoření geometrických plánů pro přibližně 100 000 položek a případně u některých položek i vytvoření věcných břemen. V diskuzi bylo také zmíněno Václavem Valešem, odborným asistentem Právnické fakulty ZČU v Plzni, že státní orgány projevují invenci v obcházení tzv. blokačního paragrafu (§ 29 zákona č. 229/1991 Sb.). Diskuze byla věnována i patronátnímu právu. Jan Valeš ohledně patronátního práva potrdil, že patronát byl převeden na stát. Také v této souvislosti vyjádřil, že práva stále existují, ale plnění drhnou. Pavel Stolař náměstek synodní kurátorky Českobratrské církve evangelické a místopředseda expertní komise církví, sdělil, že stát vůči církvím neplní povinnosti dané zákonem.Účastníci konference mohli v rámci konference získat knihu Narovnání vztahu mezi církvemi a státem od Petra Koláře a Jakuba Kříže (eds.), kterou vydal CEVRO Institut v roce 2009 a Přehled aktuální judikatury Ústavního soudu ve věci církevních restitucí, resp. Legitimního očekávání církevních právnických osob od JUDr. Ivany Janů, soudkyně Ústavního soudu České republiky.Aleš ČejkaPoužité zdroje:[1] Přehled aktuální judikatury Ústavního soudu ve věci církevních restitucí, resp. Legitimního očekávání církevních právnických osob, JUDr. IvanaJanů, soudkyně Ústavního soudu České republiky[2] Řešení se blíží, kardinál Miloslav Vlk, 29. 9. 2011, http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=564[3] Rada vlády nečekaně zkomplikovala navrácení církevního majetku, Oldřich Danda, Právo, publikováno na: http://www.novinky.cz/domaci/253248-rada-vlady-necekane-zkomplikovala-navraceni-cirkevniho-majetku.html