Dne 28. února 2005 se na Ekumenické radě církví uskutečnilo první společné zasedání komise složené ze zástupců ERC, ČBK, FŽO a KVŘP. Na tomto jednání se projednával především způsob práce „společné komise“ (dále komise) a proběhla také debata, jaký mandát komise má a jaké výsledky se od ní očekávají. Byla stanovena intenzivní týdenní frekvence jednání komise s ohledem na záměr urychlit zpracování kvalifikovaného materiálu pro komisi vlády. Vládní komisi navrhované za účelem zabezpečení restituční tečky má údajně vést místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn, což bude teprve předloženo do vlády panem ministrem Pavlem Dostálem (Právo dne 2.3.2005).
Přítomní zástupci všech církví sdružených v ERC, zástupci Konference vyšších řeholních představených a Federace židovských obcí zvolili svého předsedu, Karla Fojtíka z Rady Církve bratrské a člena Řídícího výboru ERC, který byl předkladatelem alternativního návrhu majetkového vyrovnání mezi církvemi a státem. Přítomných 20 účastníků jednání zároveň ustavilo 3 místopředsedy: Jana Kafku (KVŘP), Tomáše Krause (FŽO) a Karla Štíchu (ŘKC), který zastupuje pražské arcibiskupství.
Reprezentanti všech zúčastněných stran ustavili tři pracovní podskupiny, které budou podrobněji rozpracovávat návrhy, které vzejdou z jednání Společné komise a zároveň budou připravovat podkladové materiály i vlastní podněty k projednání v komisi. Podsekce jsou: ekonomická, právní a PR a každá má svého koordinátora. Ekonomická: Pavel Stolař (za Synodní radu ČCE); Právní: Jan Czernin, delegovaný za ČBK biskupem Františkem Lobkowitzem a v sekci PR se počítá jako s koordinátorkou s Hanou Tonzarovou z ústředí CČSH.
Setkání se aktivně účastnili též zástupci Svazu měst a obcí a poslanci PSP pan Jaromír Talíř a pan Svatopluk Karásek. Oba přítomní poslanci informovali zevrubně o jednáních koaliční trojky pro oblast vztahů mezi státem a církvemi (Karásek, Talíř, Dostál), na které se diskutuje možná varianta smluvního vypořádání. V současné době pochopitelně všichni netrpělivě očekáváme výstupy z vládního jednání, které se uskuteční tuto sobotu. Nicméně komise je rozhodnuta zodpovědně připravovat materiály, které zaujmou snad každou prozíravou politickou reprezentaci.