Tisková zpráva Konference evropských církví ze dne 12. července 2010 V rakouském Grazu se ve dnech 7.-10. července uskutečnila 3. konference evropských teologických fakult.

Teologie nemůže být nahrazena náboženskými vědami, protože v rámci univerzit má své výsadní postavení. Vyvrací stereotypy, ukazuje cesty, jak se vypořádat s náboženskými konflikty a vytváří svůj vlastní specifický dialog s ostatními vědami, řekl v úvodním příspěvku francouzský metropolita Emmanuel, prezident Konference evropských církví (CEC-KEK).
Zástupci teologických fakult a církevních teologických škol z dvaadvaceti různých evropských zemí se sešli v prostorách katolické teologické fakulty Karla Franzena v Grazu. Konferenci organizoval CEC-KEK společně s touto teologickou fakultou. Navázala na předchozí dvě setkání v letech 2002 a 2006 a pokračuje v cíli, ke kterému se účastníci zavázali, a sice vytvořit kontaktní síť evropských teologických škol různých konfesí a spolupracovat na poli teologického vzdělávání a výzkumu.
Biskup Michael Bünker, vedoucí tajemník Společenství evropských protestantských církví (CPCE) ve svém příspěvku mimo jiné uvedl, že vzdělání, které poskytují teologické fakulty je nezbytné k praktické přípravě budoucích kněží a pracovníků církví.
Kardinál Karl Lehmann, biskup z Mainzu, vyzdvihl důležitost vztahu mezi teologií, rozumem a vírou. Zdůraznil, že úkolem rozumu je jak naslouchat, tak klást otázky a víra, která zároveň přemýšlí, je nezbytná k takové interpretaci evangelia, které rozumí a naslouchá dnešní pluralitní společnost.
Konference ukázala, jak hodně je propojeno prostředí univerzit a církví se státem a společností. Účastníci přijali mnoho příspěvků a doporučení pro budoucí společnou práci, shrnutá v konečném prohlášení, které si můžete stáhnout z našich webových stránek ve formátu PDF.
Prof.Dr.Viorel Ionita, výkonný vedoucí tajemník CEC-KEKu řekl, že se konference zaměřila jak na otázky spolupráce mezi různými teologickými fakultami v Evropě, tak i na problematiku nalezení nových cest k rozvoji evropského teologického bádání. Diskutovalo se také o vývoji tzv. Štýrského procesu o akademické teologické spolupráci. Na závěr Dr.Ionita poděkoval za poskytnuté zázemí katolické teologické fakultě v Grazu, hlavně pak jejímu děkanovi, Prof.Dr. Hansi Ferdinandovi Angelovi a jeho kolegům a vyjádřil přání, aby na poli akademické teologické obce docházelo k dalšímu rozvoji spolupráce, alespoň tak jako doposud.
Tiskovou zprávu přeložila Sandra Zálabová


Soubory ke stažení:

cq1034e_FinalstmtGrazProcess.pdf