Dvojjazyčná publikace Brnem cestami pokoje / Friedenswege durch Brünn vznikla z iniciativy českých a rakouských církví, sdružených v Ekumenické radě církví ČR a v Ekumenické radě církví Rakouska. Cena: 149,- Kč + poštovné. Knihu si můžete objednat v Ekumenické radě církví ČR.
Zástupci ekumenických rad obou sousedících zemí se pravidelně setkávají k poradám ve snaze posílit vzájemnou spolupráci. Mimo jiné navrhli, aby byly prozkoumány některé kapitoly našich společných dějin, zejména ty, kde docházelo k napětím nebo i konfliktům. Cílem je zjistit, zda z dnešního pohledu je možno poskytnout jejich komplexnější, citlivější výklad, který by rozptýlil minulé stíny a otevřel možnost nového sblížení.
Pro realizaci tohoto záměru bylo jako „pilotní projekt“ vybráno Brno: Město, v němž spolu existovaly silný živel německý a sílící český nikoli bez napětí; město, v němž spolu existovaly komunity katolická, evangelická a židovská; město,které usilovalo o svou kulturní tvář a politický vliv ve spojení i v napětí s blízkou Vídní; město škol a vzdělávacích institucí; město dnešního úsilí o svébytnost nikoli jen správní a o ekumenickou součinnost nikoli jen formální.
Jako první výsledek předkládáme veřejnosti tuto publikací, jež domácího i návštěvníka provede Brnem „cestou pokoje“: od konfliktní minulosti ke smířené rozdílnosti. A zároveň mu poslouží tím, že mu poskytne základní údaje o náboženských komunitách , které v tomto živém a půvabném městě usilují dostát svému poslání. Kniha má 414 stran včetně 30 stran fotodokumentace.
Knihu si můžete objednat v Ekumenické radě církví v ČR.
Cena je 149,- Kč + poštovné.
Objednávejte na adrese:
Ekumenická rada církví v ČR
Donská 370/5
101 00 Praha 10
Tel.: 271 742 326
E-mail: info@ekumenickarada.cz
Prospekt ke knize