Ve zcela zaplněné velké posluchárně Evangelické teologické fakulty UK se 20. ledna 2011 večer konala panelová diskuze Komise pro mezináboženský dialog při Ekumenické radě církví v ČR na téma Dialog Židů, křesťanů a muslimů - Jak spolu žít v míru?
Asi dvě stovky přítomných více jak dvě hodiny naslouchaly nejen osobním zkušenostem s jinými náboženskými směry pětice hostů kulatého stolu. Debaty se zúčastnili Karol Efraim Sidon, vrchní pražský a zemský rabín, imám Emir Omič, Tomáš Halík, religionista a rektor univerzitního kostela Nejsv. Salvátora, kazatel Církve bratrské a emeritní předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý a Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích. Otec Hauzar na úvod připustil, že osobní zkušenost nemusí vypovídat o reálné situaci. Hovořil také o Volyni a o tamním soužití různých etnik a náboženství před II. světovou válkou z pohledu své maminky. Připomněl, že netolerance jednoho náboženského proudu k druhému často přichází jako impuls zvenku (dokud někdo neřekne, že ti a ti by měli být nepřátelé, sami si to neuvědomují.) Otec Hauzar dále například poukázal na fakt, že pro Pravoslavnou církev je svatou zemí jak Palestina, tak Izrael. Diskutující otevřeně mluvili i o tématech, která jsou  citlivá, jako je otázka míru s jinověrci podle svatých písem jednotlivých náboženství a budoucnost mezináboženského dialogu. Tomáš Halík jako odpověï na otázku, jak si v kontextu mezináboženského dialogu a míru mezi třemi Abrahamovskými náboženstvími vyložit biblickou zvěst Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky podotkl, že křesťanství musí vždy zůstat nabídkou, která nesmí být spojována s útiskem a násilím jako v minulosti. Jako budoucí cestu mezináboženského dialogu označil neustálé hledání společné řeči, minim moralií. I Karol Sidon se vyjádřil ve smyslu, že pokud jde o prohlášení k mezináboženskému dialogu (například ze strany Světové rady církví apod.), Židé neočekávají ani tak prohlášení, jako spíš vítají každý skutečný posun po společné cestě. Imám Emir Omič, původem z Bosny, zdůraznil, že Korán, ač ho tak často nevnímáme, je knihou, kde každá řádka byla zjevena jako reakce na určitou událost a jako taková nabádá k míru. Uvedl, že možnost mírového soužití mezi Židy, křesťany a muslimy existuje. Pavel Černý, bývalý dlouholetý předseda Ekumenické rady církví v ČR připoměl přítomným, že již více jak deset let se pokus o mezináboženský dialog odehrává také na mezinárodní konferenci Forum 2000, která se každoročně na podzim koná v Praze a kde se také scházejí představitelé všech těchto tří monoteistických náboženství ke společnému dialogu. 
Pravděpodobně ještě v letošním roce naváže na tuto panelovou diskuzi studijní den Ekumenické rady církví v ČR s podobným tématem, tedy mezináboženský dialog. 
Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice a tisková mluvčí ERC v ČR