1. května 2013 se téměř šedesáti členná skupina lidí vydala autobusem z Prahy do Hamburku na pětidenní setkání s názvem Německý evangelický Kirchentag* (Dny církve).


Foto a video z Kirchentagu 2013 ve větším rozlišení naleznete zde.

Tento festival víry a zodpovědnosti za svět se konal v Německu již po 34.
První den Kirchentagu byl zahájen vzpomínkou na oběti nacizmu. Odpoledne se na několika místech konaly uvítací bohoslužby a podvečer byl vyhrazen pro pouliční festival v centru Hamburgu. Účastníci Kirchentagu i místní obyvatelé se při něm mohli seznámit s farnostmi evangelické luterské církve v Severním Německu. Večer se na břehu vnitřního jezera v centru Hamburku sešlo mnoho lidí ke společnému zpěvu Bohu a k modlitbě.
Heslo letošního Kirchentagu znělo "Tolik, kolik potřebuješ" a odráželo událost zapsanou ve 2. knize Mojžíšově v 16. kapitole, v 11.až 18. verši, při níž se na všechny Izraelce putující do zaslíbené země dostalo tolik many, kolik každý z nich potřeboval. V hesle "Tolik, kolik potřebuješ" byla vyzdvižena druhá osoba, tedy kolik ty potřebuješ. Důraz na úkol křesťanů vůči druhým lidem v oblasti duchovní, sociální a hmotné se projevoval při bohoslužebných setkáních, při studiu Bible i v diskuzích.
Klíčovou součástí Kirchentagu je biblické studium. Každý celý den Kirchentagu byla věnována jedna hodina biblickému studiu, které rozvíjelo hlavní téma Kirchentagu. Studium Bible bylo vedeno lidmi různých profesí, kteří účastníkům pomáhali objevit význam jednotlivých biblických pasáží a současně ukazovali, jak je možné uvést biblický text do praxe v kontextu jejich vlastního života a práce.
První biblické studium bylo zaměřeno na vdovu, která požadovala spravedlnost, jak je zapsáno v Lukášově evangeliu v 18. kapitole, v 1. až 8. verši. Biskup Stephen P. Bouman, který je ředitelem Kongregační a synodální misie v Chicagu v USA, v něm zdůraznil důležitost toho, aby křesťané naslouchali příběhům jednotlivců u stolů, tedy v podobném prostředí, se kterým se lidé setkali ve své rodině a ve kterém mohou říci, co je trápí. Biskup Bouman uvedl, že dnešní struktury církve již nejsou relevantní pro tento svět. Dále sdělil, že je důležité, aby církev dále pokračovala ve sdílení Božího slova a lásky. Současně upozornil i na to, že si Pán Bůh v dnešní době povolává lidi do světa s určitým snem. Dnešní misii biskup Bouman viděl v rozšiřování stolů a v pozvání dalších lidí k těmto stolům.
Zajímavé biblické studium na téma Dost pro všechny - nasycení pěti tisíců, které vycházelo z Janova evangelia 6. kapitoly, 1. až 15. verše, vedla Rosangela Jarjour z Libanonu, která pracuje jako generální sekretářka Společenství evangelických církví na Střední východě. Při studiu Bible uváděla příklady toho, jak církev v Sýrii sloužila lidem, kteří se den ze dne stali běženci. Rosangela Jarjour uvedla, že církev by v těžkých situacích měla sloužit. Sdělila také, že se zdá, že většinu globální církve nezaměstnávají problémy v Sýrii, i očekávání, že zazní prorocký hlas církve k tamní situaci.
Na Kirchentagu byl dán i rozsáhlý prostor veřejným diskuzím k aktuálním tématům. V diskuzi na téma Jaká je hodnota stvoření v globalizovaném světě? diskutovala kancléřka Spolkové republiky Německo Angela Merkelová s Helen Clark, ředitelkou rozvojového programu OSN o tom, že některé výzvy naší společnosti nemohou být vyřešeny bez spolupráce národů. Jednou z těchto výzev je i to, že na světě žije v extrémní chudobě kolem 1 miliardy lidí, kteří musí hospodařit s méně než 1,25 USD na osobu a den. V diskuzi obě řečnice upozornily na důstojnost každého člověka a všech osob i na to, že se potřebujeme starat o druhé, abychom mohli žít všichni spokojeně. Další společnou výzvou je potřeba chránit naši planetu. V diskuzi zaznělo, že chudé země jsou vystaveny důsledkům globálního oteplování, které mají dopad i v oblasti sociální.
K bohatému a pestrému programu Kirchentagu přispěl i tým Ekumenické rady církví v ČR (ERC). Na stánku ERC na tržišti možností pomáhal upozornit na osobu a poselství Mistra Jana Husa a také podával zájemcům informace o církvích sdružených v ERC. Druhým ohniskem práce organizačního týmu ERC bylo připravit ve spolupráci s Evangelickou církví luterskou St. Trinitatis v Harburgu společný česko-německý večer, při němž kromě česko-německé bohoslužby s večeří Páně bylo zajištěno i pohoštění s českými specialitami.
Účastníci Kirchentagu mohli i letos prožít velmi pestrý a bohatý duchovní a kulturní program, setkat se a diskutovat s dalšími lidmi, prohlédnout si město Hamburk a zažít bohoslužby s mnoha tisíci dalšími účastníky. Pro mě osobně bylo velkým přínosem slyšet postoje křesťanů i politiků k aktuálním sociálním otázkám. Další Německý evangelický Kirchentag se bude konat v roce 2015 ve Stuttgartu.
Český zájezd na Kirchentag připravil organizační tým ERC ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou a s podporou Česko-německého fondu budoucnosti a města Tábor.
*Německý evangelický Kirchentag
Německý evangelický Kirchentag (Deutscher Evangelischer Kirchentag - DEK) byl založen v roce 1949 Reinoldem von Thadden-Trieglaffem a jeho přáteli v Hannoveru jako hnutí laických protestantů. Nezávislost na oficiální státní církvi byla pro ně stejně důležitá jako jejich křesťanská víra, která propojuje duchovnost a zodpovědnost vůči společnosti a světu. (zdroj: www.kirchentag.de)
 
DEK je radostným festivalem pro každého, který se koná každé dva roky v některém z německých měst. Účastní se ho kolem 100 000 návštěvníků a 30 000 aktivních účastníků. Většina návštěvníků je mladších 30 let. DEK je prostorem pro diskuzi a fórem pro kritickou debatu nad aktuálními otázkami. Mezi aktivními účastníky jsou jak neznámí umělci tak i výrazné osobnosti ze světa politiky, vědy, umění, podnikání a církve. Další informace naleznete na webové stránce www.kirchentag.de
Zpracováno podle www.kirchentag.de