Církev československá husitská oslavila 11. ledna 2020 své 100. výročí za účasti zástupců celé společnosti

V chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze sloužil slavnostní bohoslužbu ke 100. výročí Církve československé husitské celý biskupský sbor pod vedením patriarchy ThDr. Tomáše Butty za účasti mnoha duchovních a laiků z církve napříč mnoha místy Čech, Moravy a Slovenska.

 

foto: Karel Cudlín

 

Bohoslužby se účastnili zástupci mnoha církví z české i zahraniční ekumeny: předseda Ekumenické rady Církví v České republice a synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý, arcibiskup pražský a českých zemí Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku vladyka Michal, biskupové Římskokatolické církve  Václav Malý a Tomáš Holub, biskup Slezské evangelické církve Tomáš Tyrlík, superintendent Evangelické církve metodistické Petr Procházka, biskup Jednoty bratrské Jan Klas, 1. místopředseda Rady Církve bratrské Petr Raus a další. Ze zahraniční ekumeny byli přítomni generální tajemník Světové rady církví Dr. Olav Fykse Tveit, generální tajemník Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) Dr. Mario Fischer, církevní prezident Evangelické zemské církve v Anhaltu Joachim Liebig, vrchní církevní rada Saské evangelické církve Friedemann Oehme, církevní rada pro střední a východní Evropu Evangelické luterské církve v Bavorsku Raphael Quandt a další. Pozvání přijali a slavnostní bohoslužby se zúčastnili také paní Livie Klausová, zástupci vlády ČR – místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, senátoři Petr Šilar, Pavel Fischer a Jiří Drahoš, kancléř Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Morávek, zástupci velvyslanectví Německa a Maďarska. Za akademickou obec se účastnili rektor Univerzity Karlovy Prof. Tomáš Zima, prorektor Univerzity Karlovy Prof. Jan Royt, emeritní rektor Univerzity Karlovy Prof.  Ivan Wilhelm, rektor Českého vysokého učení technického doc. Vojtěch Petráček. Přítomni byli také předseda Československé obce legionářské plk. MUDr. Pavel Budinský, tajemník ČsOL. ing. Milan Mojžíš a další významní hosté.

 

Jednotlivé části slavnostní bohoslužby ke 100. výročí Církve československé husitské vedli a společně vysluhovali svátost večeře Páně biskup pražský David Tonzar, biskup olomoucký Rudolf Göbel, biskup bratislavský Jan Hradil, biskup plzeňský Filip Štojdl, biskup brněnský Juraj Dovala, biskup královéhradecký  Pavel Pechanec a patriarcha církve Tomáš Butta, který kázal a měl závěrečné požehnání. Ve svém kázání na téma 100 let služby Bohu a 100 let pomoci člověku – motto 100. výročí Církve československé husitské – poukázal na to, že právě před 100 lety byla 11. ledna 1920 v chrámu sv. Mikuláše tato církev, vycházející z katolického modernismu, slavnostně vyhlášena. Přihlásila se však k tradici mnohem starší - navázala na učení Jana Husa, utrakvisty a českou reformaci a chápala se jako církev Kristova, sbor Páně. Propojení obou částí motta vyjádřil patriarcha Butta slovy:„ Služba Bohu – to je především liturgie… Současně služba Bohu není jen se podílet na slavnostní liturgii, ale sloužit dobru, pravdě, spravedlnosti a kráse v našem každodenním životě.“ Zdůraznil dále svobodu svědomí a dobrovolnost, která se v nové církvi od počátku uplatňovala, zároveň v sobě služba nese i závazek a odpovědnost. „Konat službu Bohu nejde bez sebepřemáhání, bez sebezapření, bez oběti.“ Konat službu Bohu znamená konat ji, „i když to nepřináší žádné osobní výhody“. „Myslet na Boha neznamená zapomenout na člověka. Pomoc druhému má být v pravém slova smyslu nezištná“, po vzoru služby Ježíšovy, a může být i skrytá, Bůh však o ní ví. V závěru kázání patriarcha sebezpytoval církev, zda vskutku tak vždy konala, což ponechal na Božím posouzení. Mezi těmi, „kteří s opravdovostí víry a s láskou Bohu sloužili a kteří také nezištně a účinně pomáhali druhým“, vyzdvihl mezi mnohými prvního patriarchu Karla Farského a mnohé obětavé pracovníky církve, kteří na mnoha místech rozvinuli sociální práci, která zmírňovala mnohé lidské strádání, bolest a utrpení. Sto let Církve československé husitské zanechalo v novodobých dějinách určitou stopu, je však třeba se též zamyslet i nad budoucností nejen církve, ale i „nad budoucností křesťanství v naší zemi i v Evropě.“ Úkol všech křesťanů vidí patriarcha Butta v osobním zviditelňování Kristova přikázání lásky k Bohu a lásky k člověku. „Uprostřed všech našich otázek i určité nejistoty je z Božího slova zcela zřejmé, že církev, která slouží Bohu a pomáhá lidem, má a bude mít vždy před sebou otevřenou budoucnost.“ Kázání uzavřel citátem apoštola Pavla: „V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu… Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi… Radujte se s radujícími, plačte s plačícími, mějte porozumění jeden pro druhého.“ (Ř 12,11.13.15.16) V závěru bohoslužby patriarcha zdůraznil, že svátost přijímání byla vysluhována s hostiemi a také z kalicha vytvořeného umělcem Františkem Bílkem, jenž byl rovněž členem Církve československé husitské. Na konci bohoslužby shromáždění pozdravili předseda Ekumenické rady církví v ČR a synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý a biskup Římskokatolické církve Václav Malý. Bohoslužbu přenášela v živém přenosu Česká televize. 

 

Po skončení slavnostní bohoslužby účastníci konali průvod k pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí, kde pražský biskup David Tonzar pronesl modlitbu a zazněl společný zpěv.  Paní Livia Klausová, patriarcha Tomáš Butta a rektor Univerzity Karlovy následně položili u pomníku květiny a následovala česká a slovenská státní hymna. Poté byly položeny květiny též u pamětní desky 27 představitelů stavovského povstání, popravených na tomto místě 21. 6. 1621. Bratr biskup David Tonzar  připomenul slova Jana Amose Komenského (1592-1670), jehož výročí připadá také na tento rok.

 

Slavnostní odpoledne pokračovalo setkáním v Brožíkově sále Staroměstské radnice pod záštitou radní pro kulturu Pražského magistrátu paní Hany Třeštíkové. Zástupci české i světové a evropské ekumeny, zástupci akademického světa, zástupci státní  a veřejné správy a zástupci organizací a spolků zde obdrželi z rukou patriarchy Tomáše Butty pamětní medaili k 100. výročí Církve československé husitské. Je na ní znak církve a portrét prvního patriarchy dr. Karla Farského. Zazněly zde také pozdravy zástupců české a zahraniční ekumeny. Společenské setkání bylo umocněno třemi vystoupeními Mladota Ensemble: Meditací na staročeský chorál Svatý Václave op. 35 Josefa Suka,  Sinfonií II. A dur Jana Zacha a Dvěma valčíky A dur op. 54 č. 1 a D dur op. 54, č. 4 Antonína Dvořáka. Prostor Brožíkova sálu viditelně upomíná na husitskou tradici dvěma obrazy od českého malíře Josefa Brožíka (1851-1901). První obraz znázorňuje Jana Husa (kol. 1371-1415) na koncilu v Kostnici a druhý obraz volbu Jiřího z Poděbrad (1420-1471) českým králem, která se odehrála na Staroměstské radnici v roce 1458. Od narození tohoto husitského krále v letošním roce uplyne 600 let.

 

K 100. výročí Církve československé bylo vydáno prohlášení „Církev a společnost“. Výročí bude pokračovat dalšími akcemi během celého roku 2020

 

Přílohy ke stažení:

Prohlášení Církev a společnost. Slovo k 100. výročí CČSH

Kázání br. patriarchy T.Butty 11.1.2020 při slavnostních bohoslužbách k 100. výročí Církve československé husitské