Závazná pravidla pro konání veřejných bohoslužeb

Vláda ČR 17. 4. 2020 rozhodla o tom, že od 27. dubna budou opět možné veřejné bohoslužby s účastí do 15 lidí.

Ministerstvo zdravotnictví také vyhlásilo následující podmínky, které byly konzultovány i s Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí a jsou pro všechny závazné.

 

Foto: ilustrační

 

"Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na účast na bohoslužbě za splnění těchto podmínek:

- bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,

- v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

- účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

- účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně

- v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

- duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

- délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

- bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

- je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor,

- Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty. Kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

Viz zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/RCIABNRL6DQD.pdf