Doporučení předsednictva ERC k organizování veřejných bohoslužeb pro členské církve

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020, kterým se v bodě 6 od 27. dubna za určitých podmínek povolují veřejné bohoslužby s účastí nejvýše 15 osob, vydává předsednictvo Ekumenické rady církví následující výzvu a doporučení pro členské církve.

1) Vyzýváme členské církve, aby v maximální míře respektovaly ustanovení mimořádného opatření a instruovaly své farnosti, sbory a církevní obce o doprovodných požadavcích, vyplývajících z mimořádného opatření, které se týkají dodržování rozestupu, dezinfekce rukou a kontaktních ploch, ochrany dýchacích cest, apod.

2) Doporučujeme, aby církve podle pastorační potřeby zvážily navýšení počtu bohoslužeb různého druhu, nedělních nebo v průběhu týdne, při současném důsledném zachování ustanovení mimořádného opatření.

3) Doporučujeme, aby se církve v této fázi uvolňování opatření prozatím zdržely katechetických, pedagogických a podobných aktivit (výuka náboženství, biblické hodiny) a konání farních, presbyteriátních a podobných shromáždění, pokud se tyto nekonají v rámci bohoslužby nebo v přímé souvislosti s bohoslužbou.

4) Doporučujeme, aby i v případě bohoslužebného uzavírání církevních sňatečných obřadů bylo respektováno ustanovení bodu 5 mimořádného opatření, které všechny sňatečné obřady dovoluje pouze za účasti snoubenců, jejich dvou svědků, osoby jednající za orgán oprávněné církve, matrikáře (který v církevním obřadu obvykle nefiguruje) a nejvýše čtyř dalších osob