Výzva k podání cenové nabídky

Ekumenická rada církví v ČR (ERC) si Vás dovoluje touto cestou vyzvat k podání nabídky na provedení „Opravy uliční fasády a vstupních dveří do domu ERC na adrese Donská 370/5, 10100 Praha 10.“

 

Informace jsou v níže uvedených třech dokumentech:

Výzva k podání cenové nabídky

Příloha č. 1

Příloha č. 2


Lhůta a způsob podání nabídek:

- Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem odeslání této výzvy a končí dne 24. 6. 2024.

V této lhůtě musí být nabídka doručena zadavateli.

- Nabídky se podávají v českém jazyce, v písemné formě. Lze je doručit buď: doporučeným psaním na adresu Ekumenická rada církví v ČR, Donská 370/5, 101 00 Praha 10 nebo přes datovou schránku ID: rew6ca4 nebo zaslat na emailovou adresu info@ekumenickarada.cz

Předem Vám děkujeme za předloženou nabídku.